Tematyka


Wynik wyszukiwania dla: warsztat pracy nauczyciela


Szkolenia Rad Pedagogicznych


Ilość szkoleń: 51 - pokaż wyniki dla szkoleń otwartych
Learn how to teach II - twórcze i inspirujące zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu

Jak bawić się i uczyć z pasją z zastosowaniem narzędzi myślowych TOC?

Śpiewające warsztaty

Przyroda nieożywiona w doświadczeniach i eksperymentach.

Mechanika i elektryczność w przedszkolu i szkole

Koncentracja uwagi i uważność dziecka poprzez ćwiczenia gimnastyczne z elementami jogi dla dzieci.

Twórczy ruch - odkrywanie kreatywności
Twórczy ruch - odkrywanie kreatywności
Warsztat poprzez dużą dawkę ćwiczeń  muzyczno-ruchowych dostarczy okazji do rozwijania zdolności twórczego myślenia i działania w atmosferze dobrej współpracy i zabawy.
 

edukacja artystyczna • rozwój psychoruchowy • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • wspomaganie rozwoju

Jak bawić się z maluchami muzyką, tańcem i ruchem?
Jak bawić się z maluchami muzyką, tańcem i ruchem?
Warsztaty przekazują duży zasób zabaw i tańców oraz doskonalą umiejętności prowadzenia ćwiczeń z wykorzystaniem technik muzycznych.

edukacja artystyczna • warsztat pracy nauczyciela • wspomaganie rozwoju

Kształtowanie kompetencji kluczowych: emocjonalnych, społecznych, poznawczych u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci trzyletnich i starszych wolniej się rozwijających

Nadzór pedagogiczny i ewaluacja wewnętrzna

Nauczyciel mistrzem-przewodnikiem - język emocji

Twórcze  zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu

Prawo autorskie w szkole i przedszkolu

Kontrola zarządcza w przedszkolu

Ocena pracy nauczyciela
Ocena pracy nauczyciela
Funkcja oceny pracy nauczyciela. Wskaźniki pracy dobrego nauczyciela. Znaczenie oceny dla podnoszenia jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej.

autorytet nauczyciela • podstawa programowa • psychologia zarządzania • rozwój osobisty • warsztat pracy nauczyciela • wypalenie zawodowe

Obserwacja zajęć w  nadzorze pedagogicznym
Obserwacja zajęć w nadzorze pedagogicznym
Właściwe analizowanie i interpretowanie wyników obserwacji pedagogicznej- wykorzystanie wyników obserwacji do planowania rozwoju przedszkola.
podstawa programowa • warsztat pracy nauczyciela • psychologia zarządzania • autorytet nauczyciela

Wielointeligentna edukacja dla dziecka
Wielointeligentna edukacja dla dziecka
Uczestnicy kursu nabędą umiejętność zastosowania w praktyce różnych form i metod pracy sprzyjających indywidualizacji pracy z dzieckiem. Będą umieć wspierać zarówno zdolności specjalne, jak i słabsze strony funkcjonowania dzieci, poprzez wykorzystywanie mocnych. UWAGA: Przedszkole może realizować ten nowatorski sposób pracy, jako innowację pedagogiczną.

Inne polecane szkolenie:
"Inteligencje wielorakie w praktyce czyli edukacja dla dziecka"

dziecko z SPE • dziecko zdolne • edukacja artystyczna • edukacja matematyczna • edukacja przyrodnicza • edukacja regionalna • podstawa programowa • rozwój osobisty • rozwój psychoruchowy • terapia zaburzeń • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • wspomaganie rozwoju

Twórcze metody pracy na zajęciach muzyczno - ruchowych
Twórcze metody pracy na zajęciach muzyczno - ruchowych
Uczestnicy poznają zadania i ćwiczenia inspirowane muzyką, integrujące różne dyscypliny sztuki - teatr, plastykę, muzykę.
edukacja artystyczna • podstawa programowa • rozwój osobisty • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • rozwój psychoruchowy • wspomaganie rozwoju

Jak założyć niepubliczne przedszkole?
Jak założyć niepubliczne przedszkole?
Jak pozyskać środki finansowe na rozwój własnej działalności Jak skonstruować własny biznes plan? Jak znaleźć odpowiedni lokal? Jak interpretować prognozy demograficzne? Jak skompletować dokumentację? Jak znaleźć profesjonalny personel?
rozwój osobisty • warsztat pracy nauczyciela • psychologia zarządzania • autorytet nauczyciela

Dziecko z Zespołem Aspergera
Dziecko z Zespołem Aspergera
Metody pracy indywidualnej i w grupie z przedszkolakami z Zespołem Aspergera i z cechami ze spektrum zaburzenia. Zalecane terapie wspomagające

dziecko z SPE • rozwój psychoruchowy • terapia zaburzeń • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • wspomaganie rozwoju • współpraca z rodzicami

Rozwój trudności w nauce i problemy zachowania dzieci w wieku przedszkolnym w aspekcie teorii Integracji Sensorycznej. Profilaktyk

Podstawa Programowa - Planowanie
Podstawa Programowa - Planowanie
Jak umiejętnie planować i dokumentować pracę nauczyciela przedszkola? Jakie formy i metody rozwiązań organizacyjnych zastosować w pracy z grupą?

autorytet nauczyciela • podstawa programowa • warsztat pracy nauczyciela • wspomaganie rozwoju • wypalenie zawodowe

Awans zawodowy nauczyciela
Awans zawodowy nauczyciela
Jak planować i dokumentować ścieżkę awansu zawodowego, Jak efektywnie współpracować z opiekunem stażu?
warsztat pracy nauczyciela • rozwój osobisty • autorytet nauczyciela

 Aktywne i efektywne metody pracy z dziećmi

Ważniejsze wskazówki metodyczne i organizacyjne w edukacji matematycznej
Ważniejsze wskazówki metodyczne i organizacyjne w edukacji matematycznej
Jak skutecznie wspomagać rozwój umysłowy oraz edukację matematyczną małego dziecka? Jakie są główne przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki?

podstawa programowa • rozwój psychoruchowy • warsztat pracy nauczyciela • wspomaganie rozwoju

Konstruowanie programów i prowadzenie zajęć  dydaktyczno-wyrównawczych
Konstruowanie programów i prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
Jak stworzyć warunki organizacyjne i metodyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym?

podstawa programowa • rozwój psychoruchowy • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • wspomaganie rozwoju

Edukacja zorientowana na dziecko
Edukacja zorientowana na dziecko
Ukazanie praktycznych rozwiązań i sposobów w organizowaniu edukacji zorientowanej na potrzeby dziecka w kontekście uregulowań prawnych.
podstawa programowa • współpraca z rodzicami • warsztat pracy nauczyciela • psychologia zarządzania • autorytet nauczyciela

Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci
Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci
Uczestnicy poznają sens twórczego obcowania dzieci z muzyką według idei Carla Orffa,posiądą elementarne umiejętności stosowania różnorodnych zadań twórczych i odtwórczych

autorytet nauczyciela • edukacja artystyczna • podstawa programowa • rozwój psychoruchowy • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • wspomaganie rozwoju

Autonomia dyrektora przedszkola
Autonomia dyrektora przedszkola
Wskazanie praktycznych rozwiązań w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego Przykładowe opracowanie ewaluacji wewnętrznej
podstawa programowa • rozwój osobisty • współpraca z rodzicami • warsztat pracy nauczyciela • psychologia zarządzania • autorytet nauczyciela

Techniki plastyczne pobudzające kreatywność dziecka
Techniki plastyczne pobudzające kreatywność dziecka
Poznanie sposobów stymulowania wyobraźni i manualnego rozwoju dziecka z naciskiem na indywidualny rozwój dziecka . Wskazanie możliwości połączenia nauki i twórczej zabawy

dziecko zdolne • edukacja artystyczna • podstawa programowa • rozwój psychoruchowy • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • wspomaganie rozwoju

Wspomaganie dzieci w rozumieniu
Wspomaganie dzieci w rozumieniu
Ważniejsze prawidłowości, które warto znać przy wspomaganiu dzieci w skupianiu uwagi i świadomym zapamiętywaniu.

edukacja matematyczna • podstawa programowa • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • wspomaganie rozwoju • współpraca z rodzicami

Wszystko z papieru
Wszystko z papieru
Uczestnicy poznają techniki plastyczne wykorzystujące papier: quilling, scrapbooking, pergamano, emboosing, kartki przestrzenne.

edukacja artystyczna • rozwój osobisty • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela

 Edukacja ekologiczna przedszkolaka
Edukacja ekologiczna przedszkolaka
Uczestnicy poznają możliwości wykorzystania materiałów z recyklingu jako wartościowych materiałów plastycznych do tworzenia biżuterii artystycznej, maskotek, aplikacji tkania oraz tworzenia struktur przestrzennych.
edukacja artystyczna • edukacja przyrodnicza • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela

Historia sztuki dla najmłodszych
Historia sztuki dla najmłodszych
Uczestnicy poznają wybrane zagadnienia z zakresu historii sztuki oraz sposoby samodzielnej realizacji tematów z dziedziny historii sztuki przy zastosowaniu odpowiednich zadań plastycznych do ich twórczej interpretacji w pracy z dziećmi
edukacja artystyczna • podstawa programowa • rozwój osobisty • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela

Animacja muzyczna - narzędziem w pracy nauczyciela
Animacja muzyczna - narzędziem w pracy nauczyciela
Uczestnicy poznają różnorodność działań muzycznych, mających na celu integrację grupy, wszechstronny rozwój każdego z jej uczestników a także dostarczenie olbrzymiej dawki radości podczas wspólnej zabawy
edukacja artystyczna • podstawa programowa • rozwój osobisty • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela

Inteligencje wielorakie w praktyce, czyli edukacja dla dziecka
Inteligencje wielorakie w praktyce, czyli edukacja dla dziecka
Uczestnicy poznają praktyczne zastosowanie teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w indywidualizacji procesu nauczania - uczenia się, szeroko rozumianej diagnozie i rozpoznawaniu możliwości dziecka
 
 
 
 
 

Inne polecane szkolenie zamknięte:
"Wielointeligentna edukacja dla dziecka"

dziecko zdolne • podstawa programowa • rozwój osobisty • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela

Badanie umiejętności matematycznych dzieci
Badanie umiejętności matematycznych dzieci
Uczestnicy poznają sposoby badania dzieci podczas prowadzenia zajęć z całą grupą, poznają sposoby konstruowania programów dydaktyczno-wyrównawczych

edukacja matematyczna • podstawa programowa • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • współpraca z rodzicami

Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?
Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?
Uczestnicy zapoznają się z emocjonalnymi uwarunkowaniami procesu uczenia się i sposobami podnoszenia odporności emocjonalnej dzieci na sytuacje pełne napięć
edukacja matematyczna • dziecko zdolne • dziecko z SPE • podstawa programowa • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela

Odimienna Metoda Nauki Czytania
Odimienna Metoda Nauki Czytania
Uczestnicy poznają założenia Odimiennej Metody Nauki Czytania, zostaną wyposażeni w umiejętności metodyczne dotyczące wdrażania umiejętności czytania

podstawa programowa • rozwój osobisty • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • współpraca z rodzicami

Kształcenie muzyczno-ruchowe w przedszkolu

Edukacja regionalna w wychowaniu przedszkolnym
Edukacja regionalna w wychowaniu przedszkolnym
Uczestnicy poznają idę i możliwości realizacji edukacji regionalnej w wychowaniu przedszkolnym.
edukacja artystyczna • edukacja regionalna • podstawa programowa • rozwój osobisty • współpraca z rodzicami • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela

 Innowacje- projekty edukacyjne-eksperymenty

Od podstawy programowej do programu własnego
Od podstawy programowej do programu własnego
Uczestnicy nabędą podstawowe umiejętności tworzenia programów własnych.

podstawa programowa • rozwój osobisty • warsztat pracy nauczyciela

Tańce i zabawy z instrumentami
Tańce i zabawy z instrumentami
Uczestnicy poznają różne koncepcje prowadzenia zajęć muzycznych z zastosowaniem zabaw muzyczno - ruchowych oraz zabaw z instrumentami.

edukacja artystyczna • edukacja regionalna • podstawa programowa • rozwój osobisty • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela

 Muzykoterapia i możliwości jej zastosowania
Muzykoterapia i możliwości jej zastosowania
Uczestnicy poznają bezpośrednie doświadczenie pozytywnego oddziaływania muzyki - stymulacje rytmiczno - ruchowe.

dziecko z SPE • edukacja artystyczna • podstawa programowa • rozwój osobisty • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela

Muzykoterapia z elementami tańca integracyjnego
Muzykoterapia z elementami tańca integracyjnego
Uczestnicy poznają możliwości zastosowania muzykoterapii w pracy z dzieckiem. Zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności metodyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z muzykoterapii.

dziecko z SPE • edukacja artystyczna • podstawa programowa • rozwój osobisty • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela

Każdy może być aktorem
Każdy może być aktorem
Ukazanie teatru jako doskonałego narzędzia do realizacji zadań poznawczych i wychowawczych jakie stoją przed nowoczesną edukacją. Wykorzystanie technik teatralnych w procesie edukacji dzieci w wieku przedszkolnym

dziecko z SPE • dziecko zdolne • edukacja artystyczna • rozwój osobisty • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela • współpraca z rodzicami

Zabawy muzyczno-ruchowe we wczesnej edukacji dziecka
Zabawy muzyczno-ruchowe we wczesnej edukacji dziecka
Uczestnik zdobędzie umiejętność stosowania zabaw muzyczno-ruchowych wspomagających pracę wychowawczą i dydaktyczną.

dziecko z SPE • edukacja artystyczna • podstawa programowa • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela

Zabawy muzyczno-plastyczne i parateatralne we wczesnej edukacji
Zabawy muzyczno-plastyczne i parateatralne we wczesnej edukacji
Uczestnik pozna różnorodne formy aktywności artystycznej znajdujące zastosowanie w pracy dydaktyczno - wychowawczej.

dziecko z SPE • edukacja artystyczna • podstawa programowa • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela

Edukacja wielokulturowa
Edukacja wielokulturowa
Uczestnik pozna założenia edukacji wielokulturowej we wczesnej edukacji, nabędzie umiejętność stosowania zabaw muzyczno-ruchowych wybranych narodów i grup regionalnych

edukacja artystyczna • edukacja przyrodnicza • edukacja regionalna • podstawa programowa • rozwój osobisty • umiejętności wychowawcze • warsztat pracy nauczyciela

NOWOŚĆ

szkolenie Rad Pedagogicznych
Mechanika i elektryczność w przedszkolu i szkole

szkolenie Rad Pedagogicznych
Rozwój trudności w nauce i problemy zachowania dzieci w wieku przedszkolnym w as...

szkolenie Rad Pedagogicznych
Jak radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami u małych dzieci (do 5 roku życia)...
NOWOŚĆ

szkolenie Rad Pedagogicznych
Przyroda nieożywiona w doświadczeniach i eksperymentach.
Szukaj szkolenia

Słowo kluczowe:


Adresaci szkolenia:


Typ szkolenia:


Tematyka:

Edukatorzy

Aleksandra Kozendra
Pedagog, nauczyciel akademicki, psychoterapeuta tańcem i ruchem, instruktor

Dariusz Skrzyński
Prawnik, aplikant notarialny, specjalista z zakresu prawa oświatowego

Bożena Piotrowska
Wieloletni doradca metodyczny ds. muzyki, sztuki i terapii pedagogicznej

Ewa Biernacka
Magister Lingwistyki Stosowanej UW, absolwentka podyplomowych metodycznych stu...